செய்தி: வழக்கம் போல இன்றும் திருமங்கலத்தில் மழை வருவது போல் போக்கு காட்டி சென்…

செய்தி: வழக்கம் போல இன்றும் திருமங்கலத்தில் மழை வருவது போல் போக்கு காட்டி சென்றுவிட்டது!


  1. அச்சம்பட்டியில் நல்ல மழை

  2. T.kallupatti area la semma rain

Thirumangalam Madurai
Logo