இதே நேரம் திருமங்கலம் புதுநகரில் அமைந்துள்ள கோழிக்கடை ஒன்றில்!

இதே நேரம் திருமங்கலம் புதுநகரில் அமைந்துள்ள கோழிக்கடை ஒன்றில்!