குடுச்சுகிட்டே கடிச்சுகலாம் கடுச்சுகிட்டே குடிச்சுக்கலாம்
  இப்பொழுது திருமங்கலம…

குடுச்சுகிட்டே கடிச்சுகலாம் கடுச்சுகிட்டே குடிச்சுக்கலாம்
இப்பொழுது திருமங்கலம் பொருட்காட்சியில் அம்முச்சியின் biscuit tea, tea, traditional soup stall.