செய்தி: நாளிதழ்
 புகைப்பட உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு) அவர்கள் ,திருமங்கலம்

செய்தி: நாளிதழ்
புகைப்பட உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு) அவர்கள் ,திருமங்கலம்