கப்பலூர் டோல்கேட் போராட்டம் காரணமாக திருமங்கலம் விமானச்சாலை வழியாக மாற்றி விடப்ப…


கப்பலூர் டோல்கேட் போராட்டம் காரணமாக திருமங்கலம் விமானச்சாலை வழியாக மாற்றி விடப்படும் வாகனங்களால் திருமங்கலம் கற்பக நகர் பகுதியில் நெரிசல்,.