செய்தி:  நாளிதழ் மற்றும் வாட்ஸ் அப்
 தகவல் உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு) அவர்கள்,தி…

செய்தி: நாளிதழ் மற்றும் வாட்ஸ் அப்
தகவல் உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு) அவர்கள்,திருமங்கலம்.