இன்று covid 19 தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்று வருகிறது…. தேவை படுபவர்கள்  பயன் படு…

இன்று covid 19 தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்று வருகிறது…. தேவை படுபவர்கள் பயன் படுத்திக்கொள்ளவும்