நமது திருமங்கலம் பக்க வாசர் ஒருவரின்  வீட்டில் இருந்த வெண்மை நிறக்கிளியை காணவில்…


நமது திருமங்கலம் பக்க வாசர் ஒருவரின் வீட்டில் இருந்த வெண்மை நிறக்கிளியை காணவில்லை.

இக்கிளியை பார்த்தவர்கள் கருணையோடு கீழ்கண்ட தொலைபேசி எண்ணில் தெரிவித்து உதவுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

தொலைபேசி எண்: 9944644820