வாழ்த்துக்கள் மாணவச்செல்வங்களே! மென்மேலும் வெற்றி பெற்று திருமங்கலம் நகர் பெருமை…

வாழ்த்துக்கள் மாணவச்செல்வங்களே! மென்மேலும் வெற்றி பெற்று திருமங்கலம் நகர் பெருமையை உலகங்கெங்கும் கொண்டு செல்ல வேண்டும்.
செய்தி: நாளிதழ்.