திருமங்கலத்தில் பஜாஜ் ஃபின் கேர்ல் வேலை வாய்ப்பு
படிப்பு +2 அல்லது அதற்கு மேல்.
சம்பளம் -7000+இன்சென்டிவ்

ஷோரூமில்/அலுவலகத்தில் செய்யும் வேலை .
விருப்பமுள்ளவர்கள் தொடர்புகொள்க: போன் – 7010053419

One thought on “திருமங்கலத்தில் பஜாஜ் ஃபின் கேர்ல் வேலை வாய்ப்பு படிப்பு +2 அல்லது அதற்கு மேல்…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *