திருமங்கலத்தை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் கோவிட் தடுப்பூசி செழுத்தும் நாட்கள் அறிவி…

திருமங்கலத்தை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் கோவிட் தடுப்பூசி செழுத்தும் நாட்கள் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது