இலக்கிய போட்டிகள் 2021
 உங்களின் குழந்தைகளையும்(மாணவச் செல்வங்களை) இப்போட்டிகளில…

இலக்கிய போட்டிகள் 2021

உங்களின் குழந்தைகளையும்(மாணவச் செல்வங்களை) இப்போட்டிகளில் பங்குபெறச் செய்யலாம்.
இலக்கிய பேரவை, ஜெயின்ட் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் மற்றும் ஜெயம் லயன்ஸ் கிளப் இணைத்து நடத்தும் இலக்கிய போட்டி.

கடைசி நாள் : 19/ 6 /2021