செய்தி : நாளிதழ் 
 தகவல் உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு) அவர்கள் திருமங்கலம்

செய்தி : நாளிதழ்
தகவல் உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு) அவர்கள் திருமங்கலம்