நாள்: நவம்பர் 6,7,8,9 (நான்கு நாட்கள்)
 இடம்: இராமதிலகம் மகால்,உசிலை சாலை,திருமங…

நாள்: நவம்பர் 6,7,8,9 (நான்கு நாட்கள்)
இடம்: இராமதிலகம் மகால்,உசிலை சாலை,திருமங்கலம