நகரையே குளிர்ச்சியாக்கிய இன்றைய மழைப்பொழிவு முடிந்த பின் . மதுரை சாலை சிண்டிகேட் வங்கி அருகில்.


One thought on “நகரையே குளிர்ச்சியாக்கிய இன்றைய மழைப்பொழிவு முடிந்த பின் . மதுரை சாலை சிண்டிகேட்…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *