குண்டாறு பெயர் காரணம் என்ன?
—————————
திருமங்கலத்தில் குண்டாறு…


குண்டாறு பெயர் காரணம் என்ன?
—————————
திருமங்கலத்தில் குண்டாறு பாய்வது நீங்கள் அறிந்ததே இதற்கு குண்டாறு என்று ஏன் பெயர் வந்தது என்று தெரியுமா? உங்களுக்கு தெரிந்த செய்தியை கூறுங்கள்! யார் சரியாக சொல்கிறார்கள் என்று பார்க்கலாம்?

குறிப்பு:
இப்பதிவில் உள்ள புகைப்படங்கள் , திருமங்கலம் குண்டாற்றின் ஏற்கனவே எடுத்த பழைய புகைப்படங்கள்.