தரமான கிடாய் கறி கிடைக்கும். போனில் முன்பதிவு செய்துவிட்டு நேரில் வந்து வாங்க வே…

தரமான கிடாய் கறி கிடைக்கும். போனில் முன்பதிவு செய்துவிட்டு நேரில் வந்து வாங்க வேண்டும்(டோர் டெலிவரி இல்லை)

தனிக்கிறி -ரூ900

கூரு கறி -ரூ700