செய்தி: நாளிதழ்

தகவல் உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு ) அவர்கள் ,திருமங்கலம்


3 thoughts on “செய்தி: நாளிதழ் தகவல் உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு ) அவர்கள் ,திருமங்கலம்”
  1. திருமங்கலம் எப்பொழுது பழைய நிலமைக்கு வரும் வேலைக்கு பொயி 2 மாசம் ஆச்சு கஷ்டமாக உள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *