கொரானாவை விட கொடுமையானது இது!
இன்று காலையிலேயெ இச்செய்தியை வேறு ஓர் நாளிதழில் படித்தேன் என்றாலும் காலையிலேயே இச்செய்தியை வெளியிட்டு படிப்பவர்களை மனம் நோக வைக்க விரும்பவில்லை.

செய்தி: நாளிதழ்
தகவல் உதவி: திரு.பாபு (யமஹா பாபு) அவர்கள் திருமங்கலம்


3 thoughts on “கொரானாவை விட கொடுமையானது இது! இன்று காலையிலேயெ இச்செய்தியை வேறு ஓர் நாளிதழில்…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *