கி.பி 12ம் நூற்றாண்டில் பாண்டிய-ஈழப்போர் என அழைக்கப்படும் குலசேகரன் மற்றும் பராக்கிரம பாண்டியன் இடையேயான சகோதர யுத்தத்தில் திருமங்கலம் மற்றும் சாத்தங்குடி பங்குப் பெற்றதற்கான நூல் தரவு கிடைத்துள்ளது.
விரைவில் செய்திகளை விரிவாக நம் தளத்தில் வெளியிடுகின்றோம்.

4 thoughts on “கி.பி 12ம் நூற்றாண்டில் பாண்டிய-ஈழப்போர் என அழைக்கப்படும் குலசேகரன் மற்றும் பர…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *