திருமங்கலத்தைப் பற்றிய சிறு குறிப்பு ,தமிழக அரசின் தொல்லியல் துறை வெளியிட்ட ” மதுரை மாவட்ட தொல்லியல் கையேடு” நூலில் இருந்து.


2 thoughts on “திருமங்கலத்தைப் பற்றிய சிறு குறிப்பு ,தமிழக அரசின் தொல்லியல் துறை வெளியிட்ட ” ம…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *