செய்தி: நாளிதழ்
தகவல் உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு) அவர்கள் திருமங்கலம்.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *