நாளை(15-02-2020) அன்று திருமங்கலம் நகரில்  மின் தடை ஏற்படலாம்.
 செய்தி: நாளிதழ்
…

நாளை(15-02-2020) அன்று திருமங்கலம் நகரில் மின் தடை ஏற்படலாம்.

செய்தி: நாளிதழ்
தகவல் உதவி: திரு.பாபு(யமஹா பாபு) அவர்கள் திருமங்கலம்.