செய்தி: தினபூமி நாளிதழ்!
 கவனமாக இருங்கள்! திருமங்கலம் மக்களே!

செய்தி: தினபூமி நாளிதழ்!
கவனமாக இருங்கள்! திருமங்கலம் மக்களே!