அரிசிப்பை மற்றும் துணியிலான மாஸ்க் ஒன்று திருமங்கலம் நகரில் உள்ள வீடுகளுக்கு வழங்கப்பட்டது. உங்களுக்கு கிடைத்ததா?

புகைப்பட உதவி: திரு.பாபு அவர்கள்,யமஹா பாபு அவர்கள்


10 thoughts on “அரிசிப்பை மற்றும் துணியிலான மாஸ்க் ஒன்று திருமங்கலம் நகரில் உள்ள வீடுகளுக்கு வழங…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *