இன்று (6-5-2020)சித்தர்கூடம், திருமங்கலம் களப்பணி நண்பர்கள் குழுவின் சார்பாக திரு.ஹக்கிம் அவர்களின் உதவியுடன் கப்பலூர் பகுதியில் ஏழ்மை நிலை மற்றும் மாற்றுத்திரனாளிகள் உள்ள சுமார் பத்து குடும்பங்களுக்கு ஒரு வாரத்திற்கு தேவையான பலசரக்கு பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது..


4 thoughts on “இன்று (6-5-2020)சித்தர்கூடம், திருமங்கலம் களப்பணி நண்பர்கள் குழுவின் சார்பாக திர…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *