நாள்: 28-04-2020
 கிழமை: செவ்வாய் கிழமை
 இடம் :  மதுரைச் சாலை.ஆனந்தா திரையரங்கம்…


நாள்: 28-04-2020
கிழமை: செவ்வாய் கிழமை
இடம் : மதுரைச் சாலை.ஆனந்தா திரையரங்கம் எதிரில், #திருமங்கலம்.
chrona awareness music art program #thirumangalam madurai tirumangalam