செய்தி: நாளிதழ்
 தகவல் உதவி: திரு.பாபு( யமஹா பாபு )அவர்கள் திருமங்கலம்

செய்தி: நாளிதழ்
தகவல் உதவி: திரு.பாபு( யமஹா பாபு )அவர்கள் திருமங்கலம்