செய்தி:   வழக்கம் போல இன்றும் திருமங்கலத்தில் மழை வருவது போல் போக்கு காட்டி சென்…

செய்தி: வழக்கம் போல இன்றும் திருமங்கலத்தில் மழை வருவது போல் போக்கு காட்டி சென்றுவிட்டது!