எப்போதும்  வாகனங்கள் வரிசையாக நீளமாக நிற்கும் கப்பலூர் சுங்கச்சாவடி  வாகனங்கள் ஏ…

எப்போதும் வாகனங்கள் வரிசையாக நீளமாக நிற்கும் கப்பலூர் சுங்கச்சாவடி வாகனங்கள் ஏதுமின்றி அமைதி காத்த போது. நேற்று(22-03-2020) ஞாயிறு அன்று .
புகைப்பட உதவி: திரு. Ram Venkat அவர்கள்!