திருமங்கலம் தொகுதியில் அதிமுக முன்னிலை .தொலைக்காட்சி செய்தி.
முழுதாக எண்ணிக்கை தெரிந்தவுடன் திருமங்கலத்தில் அடுத்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் யார் என்பது தெரியும்??? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்???


10 thoughts on “திருமங்கலம் தொகுதியில் அதிமுக முன்னிலை .தொலைக்காட்சி செய்தி. முழுதாக எண்ணிக்கை …”
  1. உதயகுமார் அவர்கள் தான் திருமங்கலம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர்

  2. 🤣100 வாக்கு வித்தியாசத்தில் அடிமை உதயகுமார் தோல்வி உறுதி

  3. உதயகுமார் அவர்கள் தான் திருமங்கலம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *