திருமங்கலத்தில் வீபரீதம் புரியாமல் வீணில் சுற்றுத் திரிபவர்களுக்கு: மதுரை ஆட்சியர் வெளியிட்ட செய்தியின் படி திருமங்கலமும் தீவிர கண்காணிப்பில் உள்ளது.கவனம் தேவை!


One thought on “திருமங்கலத்தில் வீபரீதம் புரியாமல் வீணில் சுற்றுத் திரிபவர்களுக்கு: மதுரை ஆட்சி…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *